Schoolproject Kameroen

BELEIDSPLAN
FOUNDATION AFRIKONTACT PROMOTIONS

2019-2024

Datum: 03-01-2019

Stichting Afrikontact Promotions
Vennewaard 346,

1824 KM Alkmaar

info@afrikontact.nl | www.afrikontact.nl
Inschrijvingsnummer Kvk is: 37099849
Het fiscaal (RSIN nummer) van de Stichting is: 815050641
SBI-code is: 9002

Beleidsplan Stichting Afrikontact Promotions 2019-2024 | Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

1 Inleiding 4

1.2 Missie/visie 4

1.3 Doelstellingen 4

2. Achtergrond Stichting Afrikontact Promotions 5

3. Doelgroep ………………………………………………………………………………………… 5

4. Stichtingbestuur …………………………………………………………………………………. 5

5. Financiën 6

5.2 De manier waarop de Stichting geld werft 6

6. Het beheer en de besteding van het vermogen 7

7. Werkzaamheden 8

8. Overzicht gegevens Stichting 9

9. ANBI Stichting Afrikontact Promotions…………………………………………………………. 10

10. Communicatie …….……………………………………………………………………………. 11

Beleidsplan Stichting Afrikontact Promotions 2019-2024 | Inhoudsopgave 2

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Afrikontact Promotions

Stichting Afrikontact Promotions is opgericht op 15 januari 2002 in Castricum door een initiatief van Dhr. Patrick Ngambi. De Stichting Afrikontact Promotions is in het leven geroepen om de Afrikaanse cultuur in Nederland te promoten. Ons motto is: Afrika is meer dan aids, armoede en oorlog. Wij benadrukken de positieve aspecten van de Afrikaanse cultuur door het geven van workshops, lezingen en optredens op scholen, buurt en wijkfeesten. Deze activiteiten worden ondersteund door de leden van de Djembe Band Zamana O.L.V Patrick Ngambi. Ook beoogtde Stichting Afrikontact Promotions wederzijds begrip, respect en dialoog tussen Afrika en Europa te stimuleren. In Kameroen ontplooien we activiteiten om het welzijn van de jeugd en schoolkinderen te bevorderen.

Wist u dat het schoolsysteem en de maatschappij in Kameroen en die van de meeste Afrikaanse landen zo is geregeld dat door tekort aan financiële middelen, kwetsbare kinderen geen kans krijgen om een goede de toekomst op te bouwen met alle gevolgen van dien.

Wij kennen allemaal de beelden van wanhopige jonge afrikanen die ten koste van hun leven de overtocht over de middellandse zee wagen om naar Europa te komen.

De oorzaak van de migratie problematiek kunnen we samenvatten met de volgende aandachtspunten:
 Gebrek aan werk / financiële middelen van ouders
 Gebrek educatie / opleiding
 Gebrek aan werk voor de jeugd
 Gebrek aan toekomst perspectiefvoor de jeugd

Wij willen deze problematiek vanaf de bron aanpakken en bijdragen aan de opvoeding/opleiding van toekomstige Afrikaanse generaties en leiders door kinderen vanaf de kleuterklassen i.s.m met ouders en scholen te begeleiden.

Waarom dit beleidsplan?
Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). Nadat deze akte is opgesteld, waarin onder andere is vastgelegd wie de bestuurders zijn, volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd.

Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden.

Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Dit plan geeft inzicht in:

 Missie, visie en doelstellingen van de stichting

 Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting
 Financiën
 De manier waarop de Stichting geld werft
 Het beheer van vermogen van de stichting

 De besteding van het vermogen van de stichting
 Het functioneren van het bestuur

Het bestuur van Afrikontact Promotions
M.P.E Ngambi, Voorzitter

Beleidsplan Stichting Afrikontact Promotions 2019-2024 | Voorwoord 3

1.Inleiding

Stichting Afrikontact Promotions staat voor grote uitdagingen in de aankomende periode. Uitdagingen zijn het zoeken van sponsoren, donaties, giften, nationale en internationale bekendheid, netwerken. Deze activiteiten zijn noodzakelijk als de stichting haar doelstellingen wil verwezenlijken. Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een helder doel nodig.

Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregelen het wil nemen om Stichting Afrikontact Promotions nationale en internationale bekendheid te geven.

Doel is dat de Stichting, in samenwerking met derden, nationaal en internationaal aanspreekpunt wordt over deze doelgroep.

Het bestuur van Stichting Afrikontact Promotions staat positief tegenover initiatieven en mensen die dezelfde doelen nastreven. De stichting vindt het belangrijk dat wij van elkaars initiatieven en informatie op de hoogte zijn, om van elkaars ervaringen te delen. Dit om te streven naar een beter resultaat.

1.2 Missie/visie

Stichting Afrikontact Promotions stelt een samenleving voor waarin de jeugd in Afrika de kans krijgt om naar school te gaan en daar hun toekomst te bouwen in plaats van de reis naar Europa als optie te zien. Dit streven kan worden bereikt door ouders, schoolkinderen, schoolbestuur, de jeugd en individuen met de nodige en juiste competenties toe te rusten waardoor zij in hun veilige omgeving naar school kunnen gaan waarrespect, interesse, solidariteit, binding en betrokkenheid aanwezig zijn.

Stichting Afrikontact Promotions stelt de jeugd in Afrika centraal en besteedt aandacht aan een betere toerusting op de toekomst. Hierbij is educatie, emancipatie en opvoeding cruciaal. Het gedrag, de gevoelens en gedachtes van de doelgroep staan centraal. Met behulp van vrijwilligers hier in Nederland en in Kameroen (Douala), zet Stichting Afrikontact Promotions zich in om ouders, schoolkinderen en schoolbesturen te ondersteunen om kennis en vaardigheden te verwerven, competenties te ontwikkelen en een succesvolle loopbaan te doorlopen.

1.3 Doelstellingen

De stichting heeft als primaire doelstelling het promoten van de Afrikaanse Cultuur in Nederland en ook het verlenen van materiele en financiele hulp aan schoolkinderen, de jeugd, ouders en schoolbestuurders die woonachtig zijn in Douala (Kameroen). In het bijzonder houdt de stichting zich bezig met het verlenen van steun van uiteenlopende aard aan kinderen die het moeilijk hebben.

Onze doelstelling willen wij realiseren door:
 inspanningen te leveren om sponsoren te vinden door middel van het organiseren van diverse evenementen
 het organiseren van promotiedagen
 het organiseren van de jaarlijkse inzamelingsacties
 het verzamelen en distribueren van hulpgoederen van uiteenlopende aard ten behoeve van instellingen die kansarme kinderen opvangen
 het ondersteunen (in financiële en materiële zin) van projecten, die het verbeteren van de leefsituatie van kansarme kinderen tot doel hebben
 het geven van voorlichting over de doelstelling en werkwijze van onze stichting via de media alsook in groepsbijeenkomsten. Dit ter bewustwording voor de noden van kansarme kinderen.
 een volledige jaarlijkse financiële verantwoording aan onze sponsoren.

Beleidsplan Stichting Afrikontact Promotions 2019-2024 | 1.Inleiding 4

2. Achtergrond Stichting Afrikontact Promotions

Stichting Afrikontact Promotions is op 15 januari 2002 te Castricum opgericht. De algemene doelstelling van Stichting Afrikontact Promotions is streven naar een samenleving waarin burgers in harmonie met elkaar in interactie zijn en zodoende bijdragen aan een evenwichtige integratie in Nederland.

Stichting Afrikontact Promotions tracht met zijn projecten en activiteiten bepaalde doelstellingen te realiseren voor jongeren, ouderen en minderheden:

 deelname aan maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten

 het uitbreiden van het sociaal netwerk
 participatie aan de Nederlandse samenleving

Met dit streven zijn we op het moment actief , onder andere in Krommenie, Hoofddorp, Amsterdam, Alkmaar en Zaandam. Het is belangrijk voor ons om culturele en sociale acitiviteiten op verschillende plekken te kunnen ontplooien om een bredere – en meer gedifferentieerde – doelgroep te kunnen bereiken.

De activiteiten die op de verschillende locaties van Stichting Afrikontact Promotions plaats vinden zijn kunst, muziek, media en taalcursussen, thematiek workshops, expedities, sport, koffieavonden en ontbijt, buurtevenementen en meer.

Bij dit alles is er een niet-te-missen rol weggelegd voor een groep mensen, namelijk onze vrijwilligers en donateurs. Wij waarderen hun vertrouwen en inzet bijzonder en zijn vaak in overleg met elkaar. Samen hopen we nog vele jaren leuke en waardevolle activiteiten uit te voeren.

3. Doelgroep

De doelgroep in Nederland zijn alle Nederlanders die het leuk vinden om actief bezig te zijn met de Afrikaanse cultuur.

De doelgroep in Kameroen zijn schoolkinderen en hun directe omgeving, zoals hun ouders/verzorgers en schoolbesturen.

4. Stichtingsbestuur in Nederland

Het huidige bestuur in Nederland bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter en penningmeester: Patrick Ngambi
Vicevoorzitter: Joseph Mfomou
Secretaris en communicatie: Merel Louter
Adviseur : Roger Nyang Toppo
Adviseur: Fenna Bom
Adviseur: Suze van Beek

Adviseur: Conny Olde Olthof
Adviseur: Lex Verzijlbergen

4.1. Stichtingsbestuur in Douala (Kameroen)

Het huidige bestuur in Douala (Kameroen) bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter en penningmeester: Chantale Lobe
Vice-voorzitter: Francois Cyrille Ntone Esso
School directeur: Directeur Mboh John
Eigenaar school koffi Djoh Charles
Adviseur: Didier Mathieu Massin
Adviseur: Therese Manuella Medoua Mbarga
Adviseur: Marie-Claude Monny

Beleidsplan Stichting Afrikontact Promotions 2019-2024 | 2. Achtergrond 5

5. Financiën

Om de doelen van stichting Afrikontact Promotions te realiseren is geld nodig.

Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten voor hulpgoederen aan de jeugd en schoolkinderen in Douala (Kameroen) en ook om de stichting draaiende te kunnen houden. Maar wil de Stichting kunnen groeien tot een intercontinentaal aanspreekpunt dan is meer geld noodzakelijk.

Dit geld zal dan besteed worden aan: beter voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website, sociale media), informatievoorziening, onderzoek en samenwerkingsvormen met ouders, schoolbestuurders en de jeugd.

Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse (basis) kosten van de Stichting en 2 vestigingen:

Globale indicatie jaarlijkse kosten op jaarbasis

Schoolkosten voor 40 kinderen (Kleuterschool à € 150,- per kind en per jaar) € 6000
Boekenkosten voor 40 kinderen ( à € 40,- per kind en per jaar) € 1600 € 1600
Verbouwing Schoolgebouw voor 8 klaslokalen € 381,- per klaslokal (€ 381 x 8 ) € 3053
Aannemmerkosten € 1832
Diversen (Sport en cultuuractiviteiten + onvoorziene kosten € 5000

Als de Stichting meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, samenwerking aangaan met instanties en dergelijk. zal dit kosten met zich meebrengen. Op dit moment is het nog lastig in te schatten om hoeveel kosten dit dan gaat. De Stichting wordt door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. Dit houdt in dat het lastig is in te schatten wanneer zaken gerealiseerd kunnen worden.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.

5.2 De manier waarop de Stichting geld werft

De stichting wil dit geld binnen krijgen door: sponsoring, donaties, giften, filantropie, subsidies, bijdrage van activiteiten, fondsenwerving.

De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk.

De culturele activiteiten van Stichting Afrikontact Promotions in Nederland fungeren als promotie van de doelen van de stichting in Douala, Kameroen.

De bestaande contacten met donateurs en organisaties actief, samenwerkingspartners, onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, het inzetten van multimedia en sociale media.

Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.

Beleidsplan Stichting Afrikontact Promotions 2019-2024 | 6

Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn.

Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer

Donaties: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!

Giften: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel

Subsidies: financiële bijdrage van de overheid en filantropische organisaties vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.

Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

6. Het beheer en de besteding van het vermogen

Stichting Afrikontact Promotions is als ANBI stichting verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Afrikontact Promotions zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald!

De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. De stichting beheert Bankrekeningnummer: Nog niet bekend
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 september van een jaar tot met 31 augustus van het jaar daaraan volgend) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Beleidsplan Stichting Afrikontact Promotions 2019-2024 | 6. Het beheer en de besteding van het vermogen 7

7. Werkzaamheden

Stichting Afrikontact Promotions ondersteunten begeleidt schoolkinderenin Douala Kameroen met activiteiten die hieronder staan;

1. Schoolkinderen / Jeugd;

 Schoolgeld

 School uniform en sport

 Schoolmateriaal
 Opzetten van talentenprogramma’s
 Burgerschapslessen voor kinderen (waarden en normen),
 Extra ondersteuning voor zwakke lezers op school (voor- en begrijpend lezen)
 Sportactiviteiten
 Culturele activiteiten, afsluitingsfeest
 Schoolkampen en excursies

2. Voor ouders en schoolbestuurders biedt de stichting hulp zoals:

 Workshops, lezingen, trainingen en andere administratieve hulp

 Begeleiden met omgang van ontvangen hulpgoederen
 Ouderbetrokkenheid (onderwijs ondersteuning, gedrag bevorderen ouders en thema avonden)
 Workshops met ouderverenigingen

Stichting Afrikontact Promotions organiseert ook informatiebijeenkomsten zowel in Nederland als in Douala Kameroen, deze bijeenkomsten zijn voor iedereen die hier aan deel wil nemen.

3. Informatiebijeenkomsten / seminars

 Lokale overheden

 Schoolbestuurders
 Vrijwilligers
 Opvoeding seminars voor ouders/begeleiders
 (indien nodig bezoek aan huis met pedagogisch h.w.)
 Mediawijsheid
 Jongeren naar werk of school
 Schone school
 Integratie van twee werelden (Nederland en Kameroen)

 Drugs Preventie

Beleidsplan Stichting Afrikontact Promotions 2019-2024 | 8

8. Overzicht gegevens Stichting

Stichting Afrikontact Promotions is een Stichting en is ingeschreven te Amsterdam, onder nummer KvK nummer: 37099849 , Hoofdvestigingadres Vennewaard 346, 1924 KM Alkmaar.
Op het moment is Stichting Afrikontact Promotions met twee locaties actief in Uitgeest en Douala in Kameroen. Tevens functioneert onze vestiging in Uitgeest als onze hoofdvestiging.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en een algemeen bestuurslid.

 Dhr. Patrick Ngambi / Voorzitter 

 Dhr. Joseph Mfomou / penningmeester
 Mvr. Merel Louter 
 Dhr. Roger Nyang Toppo / Adviseur
 Mvr. Janny Steenman
 Mvr. Fenna Bom
 Dhr. Lex Verzijlbergen
 Mvr. Suze van Beek
 Mvr. Conny Olde Olthof / Secretaris 
 Mvr. Chantale Lobè
 Dhr. Francois Cyrille Ntone Esso
 Dhr. Mboh John
 Dhr. koffi Djoh Charles
 Didier Mathieu Massin

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 815050641
Het banknummer van de Stichting is IBAN: Nog niet bekend Inschrijvingsnummer Kvk 37099849

Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kan door belangstellenden worden gedownload zie www.afrikontact.nl.

Contacten met de stichting verloopt via: info@afrikontact.nl of Vennewaard 346, 1924 KM Alkmaar

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.